محصولات » سوغات شهر ها


ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
روغن / کرمانشاه
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
شیره انگور / ایلام
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
زیتون / رودبار
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
گردو / تویسرکان
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
چای / لاهیجان
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
سوغات شهرها
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
قاووت / کرمان
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
عسل / ارومیه
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
خرما / پیارم – سبد بافی / روستای گرمه اصفهان
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
پسته اعلاء / رفسنجان – یزد / بقچه ترمه
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
بادام / سامان،شهرکرد – بقچه چرم دوزی / سنندج
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
زیره / کرمان
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
نبات / مشهد
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
حنا / کرمان
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
نخود و کشمش / مشهد
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
باسلوق / تبریز
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
حلوا / ارومیه
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
زرشک / خراسان جنوبی
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
شکر پنیر / بجنورد
ارمغان سیاحت ، انواع بیش از 50 بسته ای است که در آن خوراکی های خاص شهر های مختلف ایران به صورت جداگانه و بهداشتی طراحی و تولید شده است .
بلوط / کرمانشاه