محصولات » وقت دور همی (Y-96-005)

شامل سه بازی اسم فامیل، نقطهبازی و دوزبازی؛ هر کدام 25 برگ تهچسب دوعدد مداد کرافت قرمز+مشکی مکعب شانس تقسیم کار نخودچی برای تناول هنگام بازی در کیف مقوایی دردار و دستهدار قابل حمل
Y-96-005
Y-96-005 (2)