محصولات » غزل خوان (Y-96-003)

شامل قلمدان (گلدان) سفال نقاشی شده با دست با طرح یلدا غزلهای حافظ در اندازهها و طرحهای مختلف بستهبندی مقوایی دستهدار با پنجره
Y-96-003