ترمه بهشتِ بته جقه های تنیده شده در پارچه؛ پارچه ای ظریف و زیبا اما محکم و مقاوم؛ «ترمه » ترمه به دلیل بافت متراکم، از مقاومتی مطلوب برخوردار است. پایه تولید ترمه، کرک یا پشم است و در آن از ابریشم طبیعی و مصنوعی نیز استفاده می شود. اهل معنا برای طر حهای به کار رفته در ترمه ها، داستان ها و معانی بسیاری تراشیده اند. مهم ترین نماد ترمه، سروی خمیده است. سروی که آن را نماد آزادگی و افتادگی دانسته اند. این محصول ارزشمند و تاریخی این روزها در دو شهر اصفهان و یزد به تولید می رسد.     مواد اولیه کرک یا پشم | ابریشم طبیعی و مصنوعی   انواع طرحها گل های شاه عباسی   مراحل تولید: تهیه مواد اولیه مصرفی )معمولا پشم و ابریشم( شستن پشم سفید کردن پشم ثابت کردن رنگ رنگرزی به وسیله رنگ های طبیعی و گیاهی
صنایع دستی
se.1082.m-2
صنایع دستی
se.1082.m
صنایع دستی
se.1081.m-3
صنایع دستی
se.1081.m-2
صنایع دستی
se.1081.m
صنایع دستی
se.1080.l-4
صنایع دستی
se.1080.l-3
صنایع دستی
se.1080.l-2
صنایع دستی
se.1080.l
صنایع دستی
se.1010.l-2
صنایع دستی
se.1010.l
صنایع دستی
te.1080.m-3
صنایع دستی
te.1080.m-2
صنایع دستی
te.1080.m
صنایع دستی
te.1061.z-4
صنایع دستی
te.1061.z-3
صنایع دستی
te.1061.z-2
صنایع دستی
te.1061.z
صنایع دستی
te.1060.z
صنایع دستی
te.1051.m
صنایع دستی
te.1040.l
صنایع دستی
te.1030.z
ترمه
صنایع دستی
te.1020.100-6
صنایع دستی
te.1020.100-5
صنایع دستی
te.1020.100-4
صنایع دستی
te.1020.100-3
صنایع دستی
te.1020.100-2
صنایع دستی
te.1020.100
صنایع دستی
te.1011.m
صنایع دستی
te.1010.m-(3)
صنایع دستی
te.1010.m-(2)
صنایع دستی
te.1010.m
صنایع دستی
te.581.m
صنایع دستی
te.295.s
صنایع دستی
te.293.l
صنایع دستی
te.292.m