سفال

گل حجم یافته، در هیئتی دل فریب و رویایی؛ سفال . خاک رس، که آمیخته شده با آب است و به دست هنرمندان و صنعتگران، در شکل هایی زیبا ساخته شده است. محصول سفالی هم قابلیت مصرفی دارد و هم کارکرد تزئینی. سفالگری قدمتی بسیار دیرینه دارد. قدمت سفالگری مربوط به هزاره هشتم پیش از میلاد مسیحاست. خواستگاه آن به نظر می رسد شهر قزوین باشد. اما این روزها سفالگران بیشتر در شهرهای لال هجین همدان، میبدِ یزد و سمنان فعالیت می کنند. سفال را از خاک های مختلفی می سازند، اما بهترین خاک برای تولید قطعات سفالی، خاک رس است.  

مواد اولیه

  خاک رس  

انواع طرحها

  کتیبه های سفالی ، تابلو اسلیمی و...  

مراحل تولید

  آماده ساختن گلِ شکل دادن به آن حرارت دادن نقاشی – لعاب کاری حرارت دادن در کوره برای دیدن سایر صنایع دستی ایرانی اینجا کلیک کنید.
سفال
so.1774.s
سفال
so.1773.m
سفال
so.1772.m
سفال
so.1770.m
سفال
so.1527.m
سفال
so.1526.m
سفال
so.1525.m
سفال
so.1510.s
سفال
so.921.m
سفال
so.912.s.z
صنایع دستی
so.907.m
سفال
so.905.s
سفال
so.900.s
سفال
so.870.s
سفال
so.731.m
صنایع دستی
so.727.l
صنایع دستی
so.723.m
صنایع دستی
so.721.s
صنایع دستی
so.450.m.z
صنایع دستی
so.447.m.z
سفال
so.350.m.z
صنایع دستی
so.342.l
صنایع دستی
so.333.m.z
صنایع دستی
so.322.m
صنایع دستی
so.905.s
سفال
so.246.l
سفال
so.244.m
سفال
so.194.m
سفال
so.192.s
سفال
so.190.m
سفال
so.185.m
سفال
so.184.l
سفال
so.167.s
سفال
so.165.l
سفال
so.164.l
سفال
so.163.l
سفال
so.160.l
سفال
so.151.m
سفال
so.150.m
سفال
so.143.m
سفال
so.140.s.z
سفال
so.119.s
سفال
so.113.m
سفال
so.112.l
سفال
so.103.l
سفال
so.102.l
سفال
ms.906.m
سفال
ms.901.m
سفال
ms.730.25
سفال
ms.240.m
سفال
ms.158.m
سفال
ms.154.15
سفال
ms.150.15
سفال
ms.138.s
سفال
ms.136.10
سفال
ms.135.10
سفال
ms.134.10
سفال
ms.132.10
سفال
ms.131.10
سفال
ms.130.m
سفال
ka.999.l
سفال
ka.998.m
سفال
ka.997.m
سفال
ka.995.m
سفال
ka.994.m
سفال
ka.993.m
سفال
ka.991.m
سفال
ka.990.l
سفال
ka.987.l
سفال
ka.984.m
سفال
ka.982.m
سفال
ka.981.l
سفال
ka.980.s
سفال
ka.979.l
سفال
ka.974.l
سفال
ka.973.m
سفال
ka.971.m
سفال
ms.123.m
سفال
ms.121.20
سفال
ms.117.30
سفال
ms.104.25
سفال
ms.102.25
سفال
ms.101.35