نگارگری نگارگری ، نقاشي ايراني است با وسعتي به بزرگي و قدمت تمام نقاشان ايراني. چه آنهايي که خطوط نقاشي خود را در کتاب ها به صورت تذهيب و تشعير و گل و مرغ به يادگار گذاشتند و چه آنهايي که با نقاشي روي ديوارها اين هنر را زنده نگه داشته اند. نگارگري مربوط به دوره ايران اسلامي است و از اين جهت تصاوير آن به متون ديني از جمله قرآن و نسخه هاي «معراج نامه » و «جوامع التواريخ » نيز راه پيدا کرد هاست. در بعضي توضيحات به اشتباه نگارگري را همان مينياتور مي دانند که البته اين مساله بحث مفصّلي دارد که در اين مجال نمي گنجد. مواد اولیه چوب ، رنگ آتُر ، سنگ ، وسایل حکاکی چوب ، شاپان ، رنگ مراحل تولید شستشو برش و حکاکی سفیدکاری همراه با تزئینات داخلی
صنایع دستی
ng.920.s
صنایع دستی
ng.690.l
صنایع دستی
ng.670.s
صنایع دستی
ng.660.s
صنایع دستی
ng.480.s
صنایع دستی
ng.441.m
صنایع دستی
ng.440.m
صنایع دستی
ng.263.m
صنایع دستی
ng.138.s
صنایع دستی
ng.130.l-(2)
صنایع دستی
ng.130.l-(1)