میناکاری برآمده از خاک و آتش. گداخته در کوره های پرآتش و سربلند از آتش بیرون آمده، مثل سیاوش. این، داستان هنر میناکاری است. خاستگاه میناکاری اصفهان است، اگرچه این هنر به خاطر زیبایی ذاتی اش محدود به ایران نمانده و در کشورهای دیگر، مانند ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و حتی کشورهای شرق آسیا هم مورد توجه صنعت کاران و هنرمندان قرار گرفته، اما همواره بهترین و ناب ترین محصولات میناکاری شده، تولیدِ هنرمندان ایرانی بوده است. قدمت هنر میناکاری به پنج هزار سال می رسد. میناکا رها، هنر خود را روی ظروف فلزی مانند روی ، نقره و مس پیاده  می کنند. مواد اولیه ظروف مسی، نقره، روی، برنج و یا طلا | صمغ مخصوص | رنگ مخصوص | قلمهای رنگ آمیزی| پرگار انواع طر حها اسلیمی | ختایی | گل و مرغ مراحل تولید: ساخت ظروف مختلف مثل کاسه، بشقاب، گلدان و... با فلزهای روی، مس و نقره رنگ آمیزی ظروف با لعاب سفید و تثبیت آن در دمای ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه رنگ آمیزی و طراحی نقوش با رنگهای مخصوص تثبیت مجدد رنگهای نقش پردازی شده روی ظروف در کوره با حرارت بسیار بالا
صنایع دستی
mi.2200.m
صنایع دستی
mi.2031.m
صنایع دستی
mi.2010.s
صنایع دستی
mi.2001.l
صنایع دستی
mi.2000.l
صنایع دستی
mi.1770.m
صنایع دستی
mi.1626.m
صنایع دستی
mi.1620.m
صنایع دستی
mi.1616.m
صنایع دستی
mi.1615.m
صنایع دستی
mi.1614.m
صنایع دستی
mi.1613.m
صنایع دستی
mi.1612.s
صنایع دستی
mi.1611.m
صنایع دستی
mi.1610.m
صنایع دستی
mi.1004.s
صنایع دستی
mi.1003
صنایع دستی
mi.1002.m
صنایع دستی
mi.909.l
صنایع دستی
mi.907.l
صنایع دستی
mi.906.m
صنایع دستی
mi.903.l
صنایع دستی
mi.902
صنایع دستی
mi.901.30
صنایع دستی
mi.900.16
صنایع دستی
mi.892.30
صنایع دستی
mi.751.l
صنایع دستی
mi.750.l
صنایع دستی
mi.740.m
صنایع دستی
mi.728.m
صنایع دستی
mi.727.m
صنایع دستی
mi.725.m
صنایع دستی
mi.724.20
صنایع دستی
mi.721.l
صنایع دستی
mi.530.l
صنایع دستی
mi.430.15
صنایع دستی
mi.370.m
صنایع دستی
mi.254.s
صنایع دستی
mi.253.s
صنایع دستی
mi.250.s
صنایع دستی
mi.190.l
صنایع دستی
mi.127.m
صنایع دستی
mi.125.l
صنایع دستی
mi.124.s
صنایع دستی
mi.123.l
صنایع دستی
mi.121.l
صنایع دستی
mi.120.l
صنایع دستی
mi.118.m
صنایع دستی
mi.117.s
صنایع دستی
mi.106.25
صنایع دستی
mi.105.s
صنایع دستی
mi.101.25
صنایع دستی
mi.100.m