مس هنرمند ایرانی از هر ماده ای که بتواند اثری خلق کند یا محصولی قابل استفاده و شایسته شأن و منزلت ایرانی تولید کند، تولید می کند. مس کارها از دیرباز این آلیاژ کهن را مورد استفاد ه خود قرار داده اند. معاصران ما نیز با گذشت هزاره ها از اهمیت این آلیاژ تاریخی غفلت نکرده اند. از همین روست که مس، همچنان محل توجه صنعتگران و هنرمندان است. چه در تولید محصولات زندگی روزمره و چه در تولید محصولات تزئینی.   مواد اولیه مس   انواع طرحها شامل همه ظروف و فرم ها   مراحل تولید ذوب کردن شمش های مس قال بگیری مواد مذاب نورد کردن قالب های مس برش ورق مس به قطعات کوچک تر گرد کردن ورق مس قلع کاری پولیش زنی اتصال دسته
صنایع دستی
me.2102.m
صنایع دستی
me.2101.l
صنایع دستی
me.722.l
صنایع دستی
me.720.s
صنایع دستی
me.701.m
صنایع دستی
me.700.m
صنایع دستی
me.694.s
صنایع دستی
me.690.m
صنایع دستی
me.250.s
صنایع دستی
me.243.s
صنایع دستی
me.200.z
صنایع دستی
me.166.m
صنایع دستی
me.146.m
صنایع دستی
me.145.m
صنایع دستی
me.144.m
صنایع دستی
me.143.l
صنایع دستی
me.142.s
صنایع دستی
me.121.m
صنایع دستی
me.120.s