مس و خاتم اجتماع ناب ترین هنرهای ایرانی: مس و خاتم! ترکیب بلیغِ صنعتگران و هنرمندان در آینه زیبایی ای تمام ناشدنی. تجلیِ هر آنچه که هنر ایرانی در طول قرون کوشیده به جهان نشان دهد. ترکیب مس و خاتم کاری، هنری دور و دیر نیست، اما سخت دیرپا و ماناست. مس، که آلیاژ کهن سرزمین ایران است و خاتم کاری که هنر ظریفِ هم نشینیِ هندسیِ قطعات چوبی است، در پهنه ای کنار هم نشسته اند و در اجتماع با هم، اثری هنری و فاخر را ساخت هاند. اثری فاخر، با ترکی بهایی طبیعی با نظمی اساطیری و هندسی. هر دو ضلع این هنرمدرن، که ناند اما مواجه هی صنعتگران امروز با این دو هنر، مواجه های مدرن است. مواجه های که به خلق هنر مس و خاتم ختم شده است. این هنر، محصول دست صنعتگران اصفهانی است.   مواد اولیه مس ، انواع چوب خاتم ، استخوان شتر و اسب ، مفتو لهای فلزی   مراحل تولید: ساخت ظروف مسی از طریق خم کاری و چکش کاری خاتم کاری روی بخشی از ظروف مسی پرداخت ظروف پوشش دادن با پلی استر و مواد مشابه
صنایع دستی
km.2020.l
صنایع دستی
km.2010.l
صنایع دستی
km.2000.30
صنایع دستی
km.250.m
صنایع دستی
km.243.s
صنایع دستی
km.122.l
صنایع دستی
km.116.20