محصولات » هنر دست » سفره قلمکار » سفره قلمکار

قلم کاری ((رنگ در رنگ و به هر رنگ، هزارانش طیف.)) همنشینی رنگها بر صحیفه پارچه؛ ((قلمکاری )). قلمکاری به هنر طراحی و نقش زدن بر روی پارچه میگویند. ریشه های قلمکاری را باید در اصفهان دوره ی صفویه جسُت. تمام تکنیک های به کار رفته در این هنر، به صورت دستی است. در تولید پارچه های قلمکاری از هیچ ابزار صنعتی استفاده نمیشود. هنرمندان در تولید پارچه قلمکاری شده، از الیاف و رنگهای طبیعی بهره میبرند. قلمکاری دنیایی شگفت انگیز است. بهشتی است از طرح ها و رنگهای ایرانی، که بر روی یک پارچه لطیف، سر بیرون آورده اند. مواد اولیه قالب چوبی حکاکی شده | میز کوتاه مخصوص نقش زنی روی پارچه | پارچه های معمول مصرفی در قلمکاری ) پنبه، ابریشمی، کرباس، متقال، کتان( انواع طر حها قالب های تصویر عشاق | داستا نهای کهن همراه با تصاویری از حیوانات | آثار تاریخی | مناظر طبیعت و ... مراحل ساخت: قالب سازی رنگ سازی آماده کردن پارچه نقش زدن ثابت کردن رنگ سفید کردن
صنایع دستی
sq.1189.150
صنایع دستی
sq.1182.150
صنایع دستی
sq.1181.120
صنایع دستی
sq.1180.150
صنایع دستی
sq.1179.150
صنایع دستی
sq.1178.120
صنایع دستی
sq.1175.150
صنایع دستی
sq.1173.100
صنایع دستی
sq.1172.100
صنایع دستی
sq.1171.100
صنایع دستی
sq.1170.60
صنایع دستی
sq.1169.100
صنایع دستی
sq.1167.150
صنایع دستی
sq.1163.150
صنایع دستی
sq.1162.100
صنایع دستی
sq.1160.80
صنایع دستی
sq.1159.150
صنایع دستی
sq.1157.30
صنایع دستی
sq.1156.80
صنایع دستی
sq.1155.150
صنایع دستی
sq.1154.120
صنایع دستی
sq.1153.100
صنایع دستی
sq.1151.120
صنایع دستی
sq.1149.80
صنایع دستی
sq.1148.80
صنایع دستی
sq.1147.80
صنایع دستی
sq.1146.150
صنایع دستی
sq.1144.150
صنایع دستی
sq.1142.150
صنایع دستی
sq.1140.100
صنایع دستی
sq.1137.60
صنایع دستی
sq.1129.150
صنایع دستی
sq.1118.100
صنایع دستی
sq.1110.100
صنایع دستی
sq.1105.100
صنایع دستی
sq.1104.80
صنایع دستی
sq.1098.120
صنایع دستی
sq.1097.80
صنایع دستی
sq.1091.40
صنایع دستی
sq.581.m
صنایع دستی
sq.580.m
صنایع دستی
sq.295.s
صنایع دستی
sq.294.s
صنایع دستی
sq.290.m