گلیم دست بافت های ساده که در عین سادگی، فلسفه زیبایی و صلابت است: ((گلیم)). هر محصول ملیِ ایران برای خودش قصه ای دارد و اما قصه گلیم در این میان، عمیق ترین، سرسختانه ترین و بلندترین قصه است. قصه گلیم را در طول قر نهای طولانی در ایران، دخترکان در خانه ها و کارگاه ها، گره به گره بافت هاند تا این قصه را امروز به ما رسانده اند. گلیم را از ابریشم، موی بز، پشم گوسفند و دیگر چهارپایان اهلی می بافند. این فرش بادوام، در شهرهای سیرجان، شیراز، اردبیل، تبریز، سنندج، هریس و مغان و ... بافته می شود . مواد اولیه ابریشم | موی بز | پشم گوسفند و دیگر چهارپایان اهلی انواع طرحها خطی (محرمات یا افشاری) ، شاملو، شیرکی پیچ، سفره کردی ، کف ساده ، راه راه ،  خشتی (قاب قاب) مراحل تولید: چله کشی بستن کوجی زنجیر بافی بافت دفتین زدن حین کار
صنایع دستی
kg.430.m
صنایع دستی
kg.302.25
صنایع دستی
kg.301.m
صنایع دستی
kg.300.25
صنایع دستی
kg.130.m
صنایع دستی
gl.1861.120
صنایع دستی
gl.1860.100
صنایع دستی
gl.931.m
صنایع دستی
gl.840.m
صنایع دستی
gl.823.m
صنایع دستی
gl.819.100
صنایع دستی
gl.816.70
صنایع دستی
gl.814.40
صنایع دستی
gl.813.l
صنایع دستی
gl.812.l
صنایع دستی
gl.811.l
صنایع دستی
gl.810.30
صنایع دستی
gl.800.l(3)
صنایع دستی
gl.800.l(2)
صنایع دستی
gl.800.l
صنایع دستی
gl.791.30
صنایع دستی
gl.611.s
صنایع دستی
gl.610.l
صنایع دستی
gl.299.l
صنایع دستی
gl.297.l
صنایع دستی
gl.296.l
صنایع دستی
gl.295.m
صنایع دستی
gl.294.s
صنایع دستی
gl.292.l
صنایع دستی
gl.290.s
صنایع دستی
gl.272.m
صنایع دستی
gl.271.m
صنایع دستی
gl.270.m
صنایع دستی
gl.220.s