محصولات » هنر دست » فیروزه کوب » فیروزه کوب

فیروزه کوبی پرنیان فیروزه ای در ترکیب با گستر های سرخ! هنرمندان به آن «فیروزه کوبی » می گویند. فیروزه کوبی از ترکیب قطعات ریز سنگ فیروزه با ظروف مسی، ورشویی یا برنزی ساخته می شود. هنر فیروزه کوبی از کنار هم نشاندن قطعه های کوچک سنگ های فیروزه به حالت موزاییکی بر سطح ظروف فلزی صورت می بندد. هرچه ظروف فیروزه ای پرکارتر و منظم تر باشند و فاصله بین قطعات کمتر باشد، ارزش هنری آن بیشتر است. فیروزه کوبی هنری تاریخی نیست. اولین بار هفتاد سال پیش در خراسان شمالی به همت یوسف حکمیان ابداع شد و بیست سال بعد به اصفهان آورده شد. با این حال که خاستگاه فیروزه کوبی خراسان شمالی است، اما این روزها صنایع برساخته از دست هنرمندان اصفهانی بیشترین مشتری را در بازار دارد.   مواد اولیه قطعات ریز سنگ فیروزه | ظروف مسی و برنجی | نقره | ورشو برنزی | لاک گردوئی | قالب | چکش و ...   مراحل تولید: ساختن ظروف مسی جدا کردن سنگ های فیروزه بر اساس اندازه ها نشاندن فیروزه ها پولیش دادن سطح کار تثبیت رنگ
صنایع دستی
fz.2070.l
صنایع دستی
fz.2060.s
صنایع دستی
fz.2041.m
صنایع دستی
fz.2030.m
صنایع دستی
fz.2020.25
صنایع دستی
fz.2010.20
صنایع دستی
fz.2004.m
صنایع دستی
fz.2003.l
صنایع دستی
fz.2002.m
صنایع دستی
fz.2001.l.z
صنایع دستی
fz.2000.20
صنایع دستی
fz.870.m
صنایع دستی
fz.521.8
صنایع دستی
fz.520.15
صنایع دستی
fz.260.m
صنایع دستی
fz.240.10
صنایع دستی
fz.120.25
صنایع دستی
fz.119.15
صنایع دستی
fz.116.15
صنایع دستی
fz.115.25
صنایع دستی
fz.114.15
صنایع دستی
fz.113.20(2)
صنایع دستی
fz.113.20
صنایع دستی
fz.112.15
صنایع دستی
fz.100.m