آبگینه ریشه دارترین صنعت دست ایرانی در شعر فارسی: آبگینه! آبگینه به هنر آراستن شیشه های به کار رفته در لوازم خانه می گویند. این هنر، بر پایه شیشه های شکسته و خرده شیشه ها توسعه یافته است. هنرمندان آبگینه کار با بهره گیری از این مواد اولیه، اقدام به تولید محصولات هنری می کنند. بد نیست بدانید آیینه کاری، نقاشی روی شیشه، ویترای، معرق شیشه، تراش شیشه و.. هم از شاخه های هنر آبگینه است. این هنر در شهرهایی چون تهران، اصفهان، میمند، قمصر و... مورد توجه هنرمندان و صنعتگران قرار دارد. مجموعه زجاج، شامل محصولاتِ آبگینه است. محصولاتی که جز به دستِ هنرمند ایرانی و جز با تفکر اشراقی او ساخته نمی شود.   مواد اولیه ضایعات شیشه ای و شیشه خرده ها ، سیلیس )ماده اصلی شیشه(   انواع طر حها متنوع   مراحل تولید برداشتن مواد مذاب با میله دم قرار دادن در قالب دمیدن شکل دادن خمیر شیشه جدا نمودن از میله دم صاف نمودن لبه کار  
صنایع دستی
ab.2071.l
صنایع دستی
ab.2070.l
صنایع دستی
ab.640.s.z
صنایع دستی
ab.187.s
صنایع دستی
ab.187.10(2)
صنایع دستی
ab.187.10
صنایع دستی
ab.186.20
صنایع دستی
ab.185.30
صنایع دستی
ab.184.m
صنایع دستی
ab.183.20(2)
صنایع دستی
ab.183.20
صنایع دستی
ab.182.m(2)
صنایع دستی
ab.182.m
صنایع دستی
ab.181.10
صنایع دستی
ab.180.20
صنایع دستی
ab.163.m
صنایع دستی
ab.162.m
صنایع دستی
ab.140.8
صنایع دستی
ab.110.25
صنایع دستی
ab.102.m
صنایع دستی
ab.101.m
صنایع دستی
ab.100.m